4) برای تغییر واقعی و داشتن کسب و کاری وسیع تر از صدای مشتری استفاده کنیم  با افزایش رسانه های اجتماعی و علاقه بیشتر مشتریان به آنها باعث شده تا مراکز تماس صرفا تماس باقی بمانند.یکی از راه های غلبه بر این امر این است که دیدگاه مشتریان را برای گسترده تر کردن کسب و […]

این مقاله نتیجه تحقیق از خلاق ترین افراد درباره 10 چالش پیش روی مرکز تماس می باشد.در این مقاله سعی کردیم تغییرات و ابتکارات خاصی را که می تواند مرکز تماس شما را در جهت آینده ای روشن تر پیش ببرد نام ببریم. به طور خلاصه، توصیه میکنیم قبل از هرکاری 10 چالش پیش رو […]