۲ تا از بهترین تمرینات برای برونسپاری مرکز تماستان
899
1 دقیقه

۲ تا از بهترین تمرینات برای برونسپاری مرکز تماستان

  1. نگرانی‌های مرتبط با مأموریت را در درون سازمان نگه دارید
    فرایندهایی که به طور ویژه برای انسجام و سلامت شرکت شما مهم هستند، باید در داخل شرکت باقی بمانند و توسط تیمی از کارمندان که وقف این کار شده‌اند با دقت رسیدگی شوند. برونسپاری درها را به روی مسائلی باز می‌کند که تبعیت قانونی، و ناامنی عملیاتی دارند و همچنین مسائل دیگری که در ارتباط با برنامه‌های توسعه فوق سرّی، طرح‌های اصلی محصول/خدمات هستند.
  2. روال‌ها را با جزئیات تعریف کنید
    شرکت‌هایی که در صنایعی با الزامات قانونی سختگیرانه کار می‌کنند باید خیلی زیاد توجه داشته باشند که دستورات روالی خودشان را با شفافیت به ارائه‌دهندگان برونسپاری آینده انتقال دهند. دستورالعمل‌ها باید برای هر کارکردی که می‌خواهید برونسپاری کنید با جزئیات صریح تهیه شوند تا بتواند بدون مشکل مدیریت شود.
    برونسپاری مرکز ارتباط موضوع پیچیده‌ای است و قبل از شیرجه زدن در آن باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت. با این حال پیشرفت‌های عرصه خدمات، زمان دائر بودن، هزینه‌ها و کارآمدی کماکان باعث می‌شوند بهینه‌سازی بسیاری از مدل‌های کسب و کار ارزشش را داشته باشد.