مرکز تماس و مرکز ارتباط ابری
1177
1 دقیقه

مرکز تماس و مرکز ارتباط ابری

مرکز تماس ابری شکل تکامل یافته سیستم مرکز تماس میباشد و یک سیستم ابر محوراست. نرم افزار پردازش تماس سایت به یک زیرساخت لحظه‌ای قابل دسترس تبدیل شده است تا بدون حفظ نرم افزار روی رایانه خدمات ارائه دهد.

این سیستم پول و وقت را برای سازمان‌ها ذخیره می‌کند و نیازی به انجام ارتقاء سیستم که یک فرایند پرهزینه می‌باشد، ندارند. مرکز تماس ابری مانع ایجاد خسارت به دلیل خرابکاری می‌شود. این نرم افزارمعمولا دارای یک سیستم یکپارچه پشتیبان برای پیشگیری ازدست رفتن داده‌ها است.

مرکز تماس ابری معمولا قابل تطبیق است و میتوان آن را براساس وسعت سازمان تنطیم کرد. انعطاف پذیری یکی از امتیازات مهم سیستم تماس ابری است. برای هر رایانه‌ای میتوان از آن استفاده کرد. بنابراین، محدود به یک مکان نمی‌شود. کارگزاران دیگر محدودیت موقعیتی ندارند؛ درهرجایی که بخواهند مثل منزل یا اداره میتوانند ازآن استفاده کنند. خدمات آن براساس تقاضا ارائه می‌شود؛ بنابراین، هرتعداد کارگزار در هر جایی می‌توانند ازآن استفاده کند و همانند یک مرکز تماس بزرگ همان دسترسی و امکانات را دارا می‌باشد.

مراکز تماس ابری معمولا ارتباطی ایجاد میکنند که کارگزار را با داده‌های مشتری ازکانال‌های متعدد ارتباط می‌دهد.
درباره امنیت داده‌ها در سیستم‌های ابری نگرانی‌هایی وجود دارد چرا که قراردادن داده‌های حساس مشتری بر روی پلتفورم ابری می‌تواند امنیت کمتری داشته باشد. این می تواند به این دلیل باشد که امنیت قابل رویت نیست و بنابراین قابل اعتماد هم نیست. اما توجه داشته باشید، این امر به ارائه دهنده سیستم ابری بستگی دارد و که چه اقداماتی انجام میدهد تا مراقبت مضاعف صورت گیرد. لایه‌های امنیتی میتواند متعدد باشد و ذخیره فیزیکی داده‌ها نیز چنین است. برخی استدلال میکنند که ذخیره ابری دادهها در واقع امنتر از ذخیره فیزیکی آنهاست.

درباره اعتبارسیستم ابری هم نگرانی‌هایی هست. کارکرد یک زیرساخت ابر محور به اتصال کارگزار به اینترنت بستگی دارد؛ بنابراین، اعتبار این خدمات میتواند به اندازه اعتبار ارائه دهنده خدمات اینترنت باشد. با توجه به نکات گفته شده میتوانیم با یک برنامه ریزی و استراتژی مناسب از خدمات مرکز تماس ابری بهترین استفاده را کرد و با تدابیر اتخاذ شده تمامی موانع آن را برطرف کرد.