شناسایی اطلاعات مورد نیاز

NBSP بهترین روش برای شناسایی کمبودها در جمع‌آوری و استفاده از داده‌های مورد نیاز برای برنامه‌ریزی منابع ترسیم فلوچارتی از فرآیند نه مرحله‌ای برنامه‌ریزی و داده‌های مورد نیاز در هر مرحله است. این فلوچارت باید قادر به شناسایی موارد زیر باشد:

  • اطلاعات مورد نیاز برای هر مرحله
  • شکلی که باید به خود بگیرد
  • منبع اطلاعات
  • منبعی که مولد اطلاعات است
  • زمانی که به اطلاعات نیاز است
  • چه وقت و چطور با فرآیند برنامه‌ریزی سازگار می‌شوند

با این کار حلقه‌های گمشده در فرآیند جمع آوری داده‌ها و ایده‌هایی برای استفاده از روش‌های ترکیبی و منسجم‌تر را می‌یابید. برای رسیدن به بهترین نتایج، لازم است
به طور مرتب نمودار خود را به روز کنید. (پیشنهاد می‌کنم دست کم شش ماه یکبار این کار را انجام دهید.)

برای دیگر ابعاد مدیریت مثل بهبود کیفیت، می‌توان از روش‌های مشابهی استفاده کرد.

برچسب ها: