تماس با کیفیت چه ویژگی‌هایی دارد؟

برای تماس با کیفیت ویژگی‌های ذیل را شمرده‌اند:

 • مشتری می‌تواند به کانال‌های ارتباطی مورد نظر خود دسترسی یابد.
 • در درجه اول این تماس است که ضروری است.
 • مشتری به مدت طولانی در صف منتظر نمی‌ماند.
 • مشتری به این طرف و آن طرف فرستاده نمی‌شود.
 • مشتری به عجله واداشته نمی‌شود.
 • کارشناس به درستی پاسخ می‌دهد.
 • تمام داده‌ها به درستی ثبت می‌شود.
 • کارشناس تمام اطلاعات مفید/ مورد نیاز را به دست می‌آورد.
 • مشتری ضرورتی برای بررسی، تایید و تکرار را احساس نمی‌کند.
 • مشتری رضایت دارد.
 • کارشناس به کیفیت کار می‌بالد.
 • بازخورد ناخواسته بازار، شناسایی و مستند می‌گردد.
 • همه در سرتاسر سازمان می‌توانند اطلاعات به دست آمده را به درستی تفسیر کنند و به شکل موثری از آن بهره گیرند.
 • به پیشبرد رسالت سازمان کمک می‌شود.
برچسب ها: