بازی سازی در مرکز تماس
1156
1 دقیقه

بازی سازی در مرکز تماس

بازی سازی روش تبدیل کار یا زندگی روزمره به شکل یک بازی است تا هیجان و پاداش بازی درفعالیتهای معمولی بیشتر شود.

میتوان عملکرد مرکزتماس را تبدیل به یک بازی کرد. بازی سازی روش مدیریت دستیابی به سطوح بالای عملکرد کارشناسان درمرکزتماس است. بازی سازی میتواند روشی مؤثر برای رویارویی با کارهای تکراری و کسل کننده در مرکز تماس باشد. این فعالیت، روشهای عادی انگیزشی را تغییر میدهد.

بازیها سرگرم کننده هستند و به افراد هیجان میدهند. این امر غیرمستقیم کارشناسان را شادتر میکند و در نتیجه با روحیه شادتر، عملکرد کارکنان بالاتر میرود. تأثیرگذاری آن نسبت به «کارمند نمونه ماه شدن» بیشتر است چرا که این صرفاً یک پاداش است که در برابر آن برخی کارشناسان رویکرد «میخوای بخواه میخوای نخواه» دارند.
بازی سازی از لحاظ روانشناسی، انگیزه و میل به برد و بهترین بودن را افزایش میدهد. برای ارتقاء عملکرد، انگیزهای مستمر فراهم میآورد. این امر در بطن مغز شما ازطریق روش پاداش دهی رخ میدهد.

مغز شما به شکلی تاثیرگذار به شما پاداش میدهد و با ترشح دوپامین شیمیایی به شما حس خوبی میدهد. این موضوع، مدار پاداش ایجاد میکند که بازی سازی درآن نقش دارد. محیطی رقابتی ایجاد میشود و به ناچار بازنده وجود خواهد داشت و افراد دلسرد شده از بازی بیرون میروند. راه حل این موضوع، ایجاد رقابت درونی به جای رقابت بین کارگزاران است؛ رقابت داخلی ایجاد کنید که کارمند با خود و عملکرد گذشته خود رقابت کند. برای مثال، امتیازات خاصی در نظر گرفته شود، به طور مثال کارمند مرخصی بیشتر یا یک پاداش دریافت کند.
انگیزههای کوچک ایجاد شده درسطوح مختلف چه بسا ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه هستند و به این معناست که موفقیت همواره میتواند دردسترس باشد. این روش خوبی است که حفظ عملکرد را تضمین میکند و به رکود نمیرسد.